Chính sách Bảo mật

Về Thông tin Cá nhân (*) của khách hàng của chúng tôi, Công ty Mitsubishi Gas Chemical, Inc. (sau đây gọi là “Công ty”) đã thiết lập chính sách bảo mật sau đây cho những người muốn sử dụng trang web này (trang web được chỉ định bởi tên miền: mx-nylon.mgc.co.jp/, sau đây được gọi là “Trang web”).
* Thuật ngữ “Thông tin Cá nhân” được sử dụng ở trên và các nơi khác trong tài liệu này được định nghĩa theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân (Luật Nhật Bản).

Chính sách Bảo mật

Công ty tin rằng quyền riêng tư của cá nhân cần được tôn trọng và việc cung cấp bảo mật thích hợp và phù hợp đối với Thông tin Cá nhân là một trách nhiệm xã hội, và theo tinh thần này, Công ty thực hiện các thủ tục để xử lý Thông tin Cá nhân theo quy định của chính sách được đề cập chi tiết dưới đây.

 1. Công ty sẽ tuân theo Luật về Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các luật khác liên quan đến Thông tin Cá nhân, và sẽ tuân theo các quy trình thích hợp và phù hợp trong việc thu thập và sử dụng thông tin đó.
 2. Công ty sẽ xây dựng các quy định liên quan đến việc xử lý Thông tin Cá nhân và đảm bảo rằng nhân viên của Công ty sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đó. Ngoài ra, Công ty sẽ yêu cầu các công ty bên ngoài mà công việc được ủy thác phải xử lý Thông tin Cá nhân theo cách thích hợp, và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để giám sát các thủ tục xử lý thông tin đó.
 3. Phạm vi mà Thông tin Cá nhân được sử dụng sẽ được thông báo hoặc công bố, và việc sử dụng thông tin đó sẽ bị giới hạn trong phạm vi đã nêu.
 4. Công ty sẽ cố gắng duy trì Thông tin Cá nhân chính xác và cập nhật đến mức cần thiết để đạt được mục đích sử dụng, và xóa Thông tin Cá nhân đó ngay lập tức khi Công ty không còn nhu cầu sử dụng thông tin nữa.
 5. Các biện pháp quản trị an toàn sẽ được thực hiện để đảm bảo tính bảo mật của Thông tin Cá nhân và Công ty sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để loại bỏ nguy cơ xảy ra các sự cố như truy cập bất hợp pháp và rò rỉ, mất mát và sửa đổi thông tin đó.
 6. Công ty sẽ thường xuyên xem xét và cải tiến các thủ tục quản trị và xử lý Thông tin Cá nhân.

Xử lý Thông tin Cá nhân, v.v.

 1. Mục đích của việc Sử dụng Thông tin Cá nhân
  Thông tin Cá nhân được cung cấp cho Công ty sẽ được sử dụng cho các mục đích bán sản phẩm của Công ty, cung cấp dịch vụ, trả lời các câu hỏi, liên hệ về sản phẩm và dịch vụ, nghiên cứu, sản xuất Thông tin được Xử lý Ẩn danh và các hoạt động khác cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty . Hơn nữa, trong trường hợp có được và / hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân cho các mục đích ngoài phạm vi hoạt động nêu trên, mục đích của việc thu thập và / hoặc sử dụng đó sẽ được xác định rõ ràng trước.
 2. Tiết lộ Thông tin Cá nhân, v.v. cho các Bên thứ ba
  Để theo đuổi lợi ích hợp pháp nhằm đạt được các mục đích nêu trên hoặc được luật pháp hoặc quy định được áp dụng, Thông tin Cá nhân được cung cấp cho Công ty có thể được tiết lộ cho các công ty liên kết trong Tập đoàn Mitsubishi Gas Chemical và các bên thứ ba như đại lý bán hàng, các đối tác kinh doanh và ký gửi kinh doanh có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thông tin Cá nhân trên trang web

Công ty bảo vệ quyền riêng tư khi xử lý Thông tin Cá nhân của những khách truy cập sử dụng Trang web dựa trên “Chính sách Bảo mật” và “Xử lý Thông tin Cá nhân” do Công ty quy định.

 1. Sử dụng Cookie
  Công ty sử dụng “cookie” để xác định máy tính được sử dụng bởi khách truy cập vào Trang web nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm duyệt web thoải mái hơn khi truy cập lại trang web này. Việc sử dụng chức năng này không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đến môi trường người dùng của khách truy cập. Có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt.
 2. Sử dụng các Biểu tượng Web
  Công ty sử dụng công nghệ để thu thập số liệu thống kê về việc truy cập vào các trang nhất định của Trang web. Không thể xác định hoặc phân biệt quyền riêng tư của khách truy cập thông qua việc sử dụng các công nghệ này.
 3. SSL (Truyền được mã hóa)
  Để bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập, Công ty sử dụng SSL (truyền được mã hóa) để mã hóa tất cả dữ liệu có thể nhận dạng khách truy cập cá nhân. Bằng cách sử dụng trình duyệt hỗ trợ chức năng bảo mật này, Thông tin Cá nhân, v.v. do khách truy cập nhập vào sẽ được mã hóa để ngăn thông tin đó bị rò rỉ cho bên thứ ba.
 4. Nhật ký Truy cập
  Công ty ghi lại thông tin khách truy cập dưới dạng nhật ký truy cập. Dữ liệu được sử dụng để phân tích thống kê liên quan đến điều kiện sử dụng. Trình duyệt của khách truy cập, loại hệ điều hành, địa chỉ IP, ngày / giờ truy cập, v.v., được ghi lại nhưng thông tin này không được sử dụng cho hồ sơ cá nhân.
 5. Các giới hạn trong việc Bảo vệ Thông tin Cá nhân
  Trang web có thể chứa các liên kết đến các bên thứ ba nhưng Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân trên các trang web không phải của Công ty.

Liên hệ về việc Xử lý Thông tin Cá nhân

Tất cả các ý kiến hoặc câu hỏi liên quan đến việc xử lý Thông tin Cá nhân của Công ty nên được hướng dẫn chi tiết dưới đây. Ngoài ra, các yêu cầu của người cung cấp Thông tin Cá nhân về việc tiết lộ, sửa đổi hoặc ngừng sử dụng thông tin đó cũng phải được hướng dẫn như dưới đây. Công ty sẽ xử lý tất cả các yêu cầu đó ngay lập tức, không trì hoãn, miễn là các yêu cầu đó nằm trong giới hạn hợp lý.

Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

Phòng Vật liệu Polyme
Bộ phận Sản phẩm Hiệu suất cao
Lĩnh vực Kinh doanh Hóa chất Cơ bản

Tòa nhà Mitsubishi 5-2,
Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Nhật Bản"
ĐT +81-3-3282-4800
FAX +81-3-3283-0938

Trang web này sử dụng cookie. Sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi.