นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (*) ของลูกค้าของเรา บริษัท Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เว็บไซต์นี้ (เว็บไซต์ที่ระบุโดยชื่อโดเมน: mx-nylon.mgc.co.jp/ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”)
* คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่ใช้ด้านบนและที่อื่น ๆ ในเอกสารนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายญี่ปุ่น)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทเชื่อมั่นในเรื่องการเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล และการจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องและเหมาะสมในด้านการเคารพข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมในการได้มาและการใช้ข้อมูลดังกล่าว
 2. บริษัทจะกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและจะต้องทำให้แน่ใจได้ว่าพนักงานของบริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะกำหนดให้บริษัทภายนอกที่ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม และต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการดูแลขั้นตอนการจัดการข้อมูลดังกล่าว
 3. ขอบเขตในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับแจ้งหรือประกาศ โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตดังกล่าว
 4. บริษัทจะพยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในทันทีเมื่อบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป
 5. บริษัทจะดำเนินมาตรการจัดการระบบที่ปลอดภัยเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และจะใช้มาตรการป้องกันที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อขจัดความเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น การเข้าถึงข้อมูลโดยผิดกฎหมาย การรั่วไหล การสูญหาย และการดัดแปลงข้อมูลดังกล่าว
 6. บริษัทจะทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการบริหารและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

 1. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท การให้บริการ การตอบคำถาม การติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การวิจัย การจัดทำข้อมูลที่ประมวลผลโดยไม่ระบุชื่อ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่การได้มาและ/หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของกิจกรรมที่มีรายละเอียดข้างต้น วัตถุประสงค์ของการได้มาและ/หรือการใช้งานดังกล่าวจะต้องกำหนดอย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า
 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ แก่บุคคลที่สาม
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทอาจถูกเปิดเผยต่อบริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท Mitsubishi Gas Chemical และบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่ได้รับมอบหมายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์

บริษัทปกป้องความเป็นส่วนตัวในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และ "การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

 1. การใช้เว็บคุกกี้ (Cookies)
  บริษัทใช้ “เว็บคุกกี้” เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบประสบการณ์ในการเข้าเว็บไซต์ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ภายหลัง การใช้ฟังก์ชันดังกล่าวนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียใด ๆ ต่อสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ของผู้เข้าเยี่ยมชม ท่านสามารถปฏิเสธการยอมรับเว็บคุกกี้ได้ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์
 2. การใช้เว็บบีคอน (Web Beacons)
  บริษัทใช้เทคโนโลยีเพื่อรวบรวมสถิติในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ในบางหน้า โดยจะไม่สามารถระบุหรือแยกแยะความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชม ผ่านการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้
 3. SSL (การส่งข้อมูลแบบเข้ารหัส)
  เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชม บริษัทใช้ SSL (การส่งข้อมูลแบบเข้ารหัส) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าเยี่ยมชมแต่ละคนได้ โดยการใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ที่ป้อนโดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะถูกเข้ารหัสเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวรั่วไหลไปยังบุคคลที่สาม
 4. บันทึกการเข้าใช้ (Access Logs)
  บริษัททำการเก็บบันทึกข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมในรูปแบบของบันทึกการเข้าใช้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสภาพการใช้งาน โดยจะเก็บบันทึกข้อมูล เบราว์เซอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม ประเภทระบบปฏิบัติการ IP address วันที่ / เวลาที่เข้าถึง ฯลฯ แต่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในการทำประวัติส่วนบุคคล
 5. ข้อจำกัดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์อื่นที่นอกเหนือจากของบริษัท

การติดต่อเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะกำกับดูแลความคิดเห็นหรือคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทตามรายละเอียดด้านล่าง นอกจากนี้แล้ว บริษัทจะกำกับดูแลคำร้องขอต่าง ๆ จากผู้ให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อขอเปิดเผย แก้ไข หรือยกเลิกการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่แสดงด้านล่างต่อไปนี้ บริษัทพร้อมจัดการคำร้องขอดังกล่าวทั้งหมดหากคำร้องขออยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสมในทันที

บริษัท Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

แผนกวัสดุโพลิเมอร์
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง
ส่วนธุรกิจเคมีภัณฑ์พื้นฐาน

Mitsubishi Building 5-2,
Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan
โทรศัพท์ +81-3-3282-4800
โทรสาร +81-3-3283-0938

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา