ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

บริษัท Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ได้จัดเตรียม "ข้อกำหนดการใช้งาน" ด้านล่าง และจำกัดการใช้เว็บไซต์นี้ (เว็บไซต์ที่ระบุโดยชื่อโดเมน: mx-nylon.mgc.co.jp/, ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ ในการใช้เว็บไซต์จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว

ลิขสิทธิ์ ฯลฯ

บริษัทหรือผู้เขียนต้นฉบับ / ผู้ถือสิทธิ์อื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นในเว็บไซต์ ตลอดจนข้อความ ภาพ การออกแบบ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ ฯลฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลเว็บไซต์ ฯลฯ”) ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ แจกจ่าย แก้ไข หรือลบข้อมูลเว็บไซต์ใด ๆ ฯลฯ ยกเว้นการพิมพ์หรือการจัดเก็บเพื่อการใช้งานส่วนตัว หรือในกรณีอื่นที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือผู้เขียนต้นฉบับ / ผู้ถือสิทธิ์อื่น ๆ ดังนั้น โปรดติดต่อบริษัทตามข้อมูลการติดต่อที่ด้านล่างเพื่อขออนุมัติล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบว่าบริษัทอาจปฏิเสธที่จะอนุมัติการใช้งาน

สภาพแวดล้อมในการดำเนินการที่แนะนำ

 • เบราว์เซอร์

  บริษัทขอแนะนำให้ใช้สภาพแวดล้อมการดำเนินการดังต่อไปนี้ ในการเข้าชมเว็บไซต์อย่างสะดวกสบาย

  Microsoft Internet Explorer : ตั้งแต่เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป
  Firefox : เวอร์ชันล่าสุด
  Google Chrome : เวอร์ชันล่าสุด
  Safari : เวอร์ชันล่าสุด

 • JavaScript
  เว็บไซต์ใช้ JavaScript
  สำหรับการเข้าชมหน้าปกติ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้เปิดใช้งาน JavaScript

การเชื่อมโยงข้อมูล

บริษัทห้ามทำการเชื่อมโยงข้อมูลดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ลิงก์ต่าง ๆ
 1. ลิงก์ที่นำเสนอในลักษณะที่อาจบั่นทอนความน่าเชื่อถือของสังคมของบริษัท หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่บริษัท
 2. ลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์ที่อาจผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของส่วนรวม
 3. ลิงก์ที่มีรูปแบบ เช่น ลิงก์เฟรม ฯลฯ ที่ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าเนื้อหาที่อ้างถึงมาจากเว็บไซต์
 4. ลิงก์ที่นำเสนอในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นหุ้นส่วนหรือมีความสัมพันธ์ความร่วมมือกับบริษัท หรือความเข้าใจผิดว่าบริษัทรับรู้หรือสนับสนุนเว็บไซต์ของลิงก์นั้น

บริษัทอาจขอให้ลบลิงก์ที่อธิบายไว้ข้างต้น หรือลิงก์อื่นใดที่เห็นว่าไม่เหมาะสม แม้ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแล้ว เมื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูล โปรดติดต่อบริษัทตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างเพื่อขออนุมัติล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ขอได้โปรดทราบว่าบริษัทอาจปฏิเสธที่จะให้การอนุมัติ

การไม่ได้รับการตอบกลับจากทางบริษัทไม่ได้หมายความว่าบริษัทได้รับทราบเกี่ยวกับลิงก์ดังกล่าว โปรดติดต่อบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเป็นจำนวนมากบนเว็บไซต์ของลิงก์ ตามกฎทั่วไป โปรดตั้งค่าปลายทางของลิงก์ไปที่หน้าแรกสุด (https://www.mx-nylon.mgc.co.jp/) ของเว็บไซต์

เมื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ โปรดระบุชื่อบริษัทว่า บริษัท Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. หรือ Mitsubishi Gas Chemical อย่างใดอย่างหนึ่ง และโปรดระมัดระวังเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง

การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทได้จัดทำและจัดการเอกสาร รูปถ่าย ภาพประกอบ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ ลิงก์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์อย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบว่าบริษัทไม่ได้ทำการรับประกันในเรื่องความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูล ฯลฯ บนเว็บไซต์ บริษัทไม่ได้ทำการรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีลิงก์ของเว็บไซต์ โปรดทราบว่าเนื้อหาและองค์ประกอบของข้อมูลเว็บไซต์ ฯลฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์อยู่ในช่วงปกติของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อกำหนดข้อจำกัดของข้อมูลจำเพาะ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการออกแบบเพียงลำพัง ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับประกันในคุณสมบัติบางประการ หรือในความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม บริษัทไม่มีข้อผูกมัดหรือรับภาระต่อคำแนะนำใด ๆ ที่บริษัทจัดหาให้ หรือผลลัพธ์ที่ได้รับในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ผู้ที่รับผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรับรองว่าจะปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน กฎหมายและบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยู่ ผู้ซื้อได้รับและยอมรับคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดบนความเสี่ยงของผู้ซื้อเอง

การอัปเดตเว็บไซต์

เว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดและ / หรือพิมพ์ผิด บริษัทไม่สามารถสัญญาว่าจะอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลที่เตรียมไว้ทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

โปรดรับทราบว่าบริษัทอาจทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือลบเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การจัดการของ Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. แม้ว่าเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงได้จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีการใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน ทั้งฝ่ายที่เข้าถึงเว็บไซต์และบริษัทตกลงเห็นควรว่าจะผูกพันตามกฎหมายของญี่ปุ่นและกฎระเบียบของพื้นที่โตเกียวในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์

ความขัดแย้งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษในการพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลแขวงโตเกียว เว้นแต่จะมีการกำหนดให้เป็นที่อื่น

นโยบายบริษัทเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับ

ในบางครั้งบริษัทได้รับคำถามเกี่ยวกับแนวคิด เทคโนโลยี และข้อเสนออื่น ๆ ที่หลากหลาย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อเสนอ") เกี่ยวกับการค้าผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ การตลาด ฯลฯ อย่างไรก็ตาม โดยหลักการแล้ว บริษัทปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีความคล้ายคลึงกันระหว่างแผนงานที่อยู่ภายใต้การวิจัยและพัฒนาหรือการพิจารณาของบริษัทกับข้อเสนอทีได้รับ ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดและปัญหาที่ไม่จำเป็น

หากมีการรับข้อเสนอโดยไม่คำนึงถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้น โปรดรับทราบว่าบริษัทจะจัดการกับข้อเสนอในลักษณะที่อธิบายไว้ด้านล่าง และจะถือว่าฝ่ายที่ส่งมายินยอมตามด้านล่าง

 1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาความลับหรือข้อผูกมัดอื่นใด
 2. บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอซึ่งตอบสนองต่อข้อเสนอได้
 3. โดยหลักการแล้ว บริษัทจะส่งคืนข้อเสนอทั้งหมดโดยไม่มีการศึกษาหรือประเมินผลใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หากข้อเสนอที่จะส่งคืนไม่สามารถส่งถึงผู้ส่งเดิมได้ด้วยเหตุผลบางประการ
 4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในทางใด ๆ หากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดำเนินการไปแล้วหรือวางแผนที่จะดำเนินการโดยบริษัท มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันบางส่วนหรือทั้งหมดกับข้อเสนอที่ได้รับมา

ติดต่อเรา

บริษัท Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

แผนกวัสดุโพลิเมอร์
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง
ส่วนธุรกิจเคมีภัณฑ์พื้นฐาน

Mitsubishi Building 5-2,
Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan
โทรศัพท์ +81-3-3282-4800
โทรสาร +81-3-3283-0938

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา